avatar 0.00 -48.06
avatar 0.00 -29.47
avatar 0.00 -26.53
avatar 0.00 -25.26
avatar 0.00 -25.26
avatar 0.00 -24.36
avatar 0.00 -22.68
avatar 0.00 -21.25
avatar 0.00 -21.20
avatar 0.00 -21.05
avatar 0.00 -18.95
avatar 0.00 -18.90
avatar 0.00 -16.84
avatar 0.00 -15.12
avatar 0.00 -12.72